Relästation eller repeater är,
i radiosammanhang, en anordning som återutsänder en signal som annars inte hade nått fram till mottagaren. Där sändare och mottagare ligger i radioskugga från varandra, antingen på grund av terräng eller bebyggelse, kan en högt placerad relästation nå båda parter och länka trafiken vidare. Med repeater blir det möjligt att nå fram över långa avstånd även med mycket liten och smidig utrustning, såsom handhållen portabelradio eller en liten antenn på ett biltak. Kommersiell mobiltelefoni fungerar enligt denna princip.

Analoga repeatrar

En repeater för FM-trafik lyssnar på en frekvens och sänder samtidigt ut det den hör på en annan. Skillnaden mellan dessa frekvenser kallas skift. Av tekniska skäl vill man ha så stort skift som möjligt, eftersom sändande och mottagande antenn vanligtvis sitter monterade mycket nära varandra. Repeatrar "öppnas" normalt genom att en ton sänds. Repeatern fortsätter därefter normalt återsända det den hör till dess att den inte hört någonting under ett visst antal sekunder, varvid den automatiskt stängs ner. En annan vanlig metod att öppna repeatrar är med hjälp av subton.Det förekommer möjlighet att länka samman repeatrar, antingen direkt i de fall då repeatrarna är inom varandras räckvidd via etern, eller via internet. Det blir då möjligt att nå betydande avstånd.

Signalering till dessa mer avancerade repeatrar sker med DTMF eller CCIR.

Digitala repeatrar

En digital repeater eller digipeater fungerar annorlunda än en röstrepeater men syftet är det samma.
Den tar oftast emot och sänder på samma frekvens. När digipeatern fått in ett komplett paket väntar den på att kanalen är ledig och sedan sänds det ut. Det finns mer avancerade digipeatrar med flera kanaler och den kan fungera som en router.
En hubb är en enkel form av digipeater med flera kanaler, en switch är en flerkanalig digipeater med viss "intelligens", en brygga är en tvåkanalig switch.

Repeater logik
Repeater logik styr framför allt mottagaren och sändaren och ljudet genom dessa.
Logiken kan med olika kretsar styra CW eller tal ID, subtoner, CCIR, DTMF, telefonuppkoppling mm. beroende på användarens behov.

Logik test
Vi har tittat på några logiker som finns på marknaden.
Vå återkommer för utlåtanden av dessa.